» حرف پ » تعبیر خواب پیر شدن به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ - ۷:۰۱

کد مطلب : 30391

تعبیر خواب پیر شدن به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عزت و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از …

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عزت و شرف یابد. اگر پیری مجهول بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستی مرادهای او برآید و از غم به رهد. اگر پیری معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزی بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.

جابر مغربی گوید: اگر پیری بیند که جوان شد، دلیل که در عزت و بزرگی او نقصان باشد و در دنیا مغرور شود. اگر جوانی یا کودکی بیند که پیر شد، دلیل که عزت و بزرگی یابد و به کار آخرت مشغول شود.

دیدن خواب پیر شدن نشانه چیست؟

دیدن خواب پیر شدن نشانه چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر به خواب دیدید که پیر شده ابد ارزش اجتماعی و احترام و عزت شما افزوده می‌شود. چنانچه در خواب پیر مردی ناشناس را ببینید که با او حرف می‌زنید از دوستی به شما محبت می‌شود و از جانب کسی بزرگواری و جوانمردی می‌بینید که انتظارش را ندارید و این بهتر است اگر پیرمرد ناشناسی که می‌بینید سالم و خوشحال باشید اما اگر پیرمرد ناشناسی را ملاقات کردید که رنجور و نالان و گرفته بود از جانب کسی به شما غم و اندوه می‌رسد که انتظارش را ندارید.

دیدن پیر شدن در خواب نشانه چیست؟

اگر کسی که پیر است در خواب ببیند که جوان شده به احترام و ارزش اجتماعی او لطمه وارد می‌آید و بی حرمت می‌شود. اگر جوانی ببیند که پیر شده و موهایش سفید گردیده نیکو است چون محترم می‌شود. دیدن پیرزن ناشناس در خواب برای مردان خواب خوبی نیست و برای زنان بی تفاوت است.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • پیر زن: دعوا
  • پیر مرد: زندگی طولانی
  • آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب آدم پیری را دیدید، نشانهٔ آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که پیر شده ابد، نشانه‌ی موفقیت در انجام کارها است.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments