» حرف پ » تعبیر خواب پول به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ - ۷:۰۶

کد مطلب : 30385

تعبیر خواب پول به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است …

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.

دیدن خواب پول نشانه چیست؟

دیدن خواب پول نشانه چیست؟

در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنید. اینجا فقط سکه‌های رایج و اسکناس مورد نظر است که مجموعاً پول می‌شناسیم. چنان چه در خواب ببینید که مقدار زیادی پول مقابل خود ریخته‌اید و سرگرم شمارش آن هستید خواب شما می‌گوید که در آینده گرفتاری هایی برای شما پیش می‌آید. چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می‌کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هایی را به وجود می‌آورید که شاید خودتان هم نمی‌خواستید.

دیدن پول در خواب نشانه چیست؟

روی هم رفته پول و چرک و ابتلا و بد بختی است و اگر در کتاب‌های تعبیر چیز دیگری جز این نوشته شده باشد به نظر من درست نیست چون آن چه در این کتاب آمده غیر از نقل قول‌ها همه مبتنی بر تجربه است. چه شخصی و چه تجربیات دیگران که موثق و معتمد هستند و بودند. برای مثال این خواب را نقل می‌کنم که نمونه خوبی برای اثبات نظر بالا است. دو نفر دوست قدیمی یک ملک مشاع داشتند.

این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می‌شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاضر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید.

تعبیر خواب دیدن پول چیست؟

شبی یکی از آن‌ها در خواب دید که دوست و شریکش که حالا با هم قهر بودند و به خانه او آمده و یک صندوق پول آورده که فلانی بیا این پول را بگیر و سهم خودت را به من بده. صبح کسی که خواب دیده بود خواب خود را برای خانم آتیانوس تعریف کرد و تعبیر خواست. او گفت (دوستت به تو تهمت می زند و گرفتاری بزرگی برای تو به وجود می‌آورد) سه روز بعد اتومبیل مسروقه را در مدخل باغی متعلق به همان مرد بیننده خواب یافتند و او را که صاحب باغ بود به اتهام سرقت اتومبیل و همه چیزهایی که در آن بوده بازداشت کردند.

خواب دیدن پول چه معنی دارد؟

خواب دیدن پول چه معنی دارد؟

خواب پول چه تعبیری دارد؟

سه چهار ماه طول کشید تا او توانست ثابت کند که دزد اتومبیل نیست و اصلاً دزد نمی‌تواند باشد. در این فاصله مجبور شد سهم باغش را هم به شریکش بفروشد. سال بعد که سرو صداها خوابید و موضوع تقریباً فراموش شده بود آشکار شد که شریکش این توطئه را ترتیب داده و به وسیله پسرش اتومبیلی را دزدیده و در مدخل باغ او گذاشته بودند. هدف از نقل این ماجرا این است که بدانیم پول نشان ابتلا و گرفتاری است و تعبیری که خانم آتیانوس یونانی کرد چه قدر درست و دقیق بود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه برای ما پیش می‌آید و چه بسا شب هنگام فراموش می‌کنیم ولی پول به طور کلی نشان دهنده ناراحتی‌هایی است که پیش می‌آید و زندگی انسان را زشت و نامطلوب می‌کند.

این باغ بزرگی بود که از یک ضلع به مزارع شهریار کرج متصل می‌شد. موردی پیش آمد که یکی از دو رفیق قدیمی و شریک ملکی که خویشاوندی هم داشتند تصمیم گرفت سهم خودش را بفروشد. خریدار حاضر نبود ملک مشاع را بخرد. در مورد تفکیک هم مشکلات ثبتی وجود داشت. قرار شد یکی از دو دوست صمیمی سهم دوست دیگر را بخرد و بعد یک جا به خریدار سوم بفروشد. بر سر همین بین دو دوست و دو شریک و دو خویشاوند اختلاف افتاد و دعوا شد و کارشان به نزاع خانوادگی رسید.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می‌شوید. دیدن پول خارجی در خواب، نشانه‌ی موفقیت در کارهای خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که در مقابل مشکلات مقاومت می‌کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‌ی بدشانسی در انجام یکی از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله‌ای پولی فرستاده، یعنی هدیه‌ای دریافت خواهید کرد.

نشانه خواب پول

نشانه خواب پول

تعبیر کلی خواب پول

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر در خواب پول پیدا کنید، علامت آن است که در مقابل نگرانی اندک، شادمانی فراوانی خواهید داشت.
  • اگر خواب ببینید به کسی پول می‌پردازید، علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید سکه‌های طلا از کسیب می‌گیرید، علامت آن است که به خوشبختی بزرگی دست خواهید یافت، و لذت‌های بسیاری از زندگی خود خواهید برد.
  • اگر در خواب پول گم کنید، نشانه آن است که در محیط خانوادگی اوقات ناخوشایندی تجربه خواهید کرد.
  • اگر در خواب پول خود را بشمارید و ببینید مقداری از آن کم است، علامت آن است که در پرداخت قسط‌های خود درمانده خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید از جایی پول می‌دزدید، نشانه آن است که در آستانه وضعیت خطرناکی قرار گرفته ابد. باید بیشتر مراقب اعمال خود باشید.
  • اگر خواب ببینید پول پس انداز می‌کنید، علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت.
  • اگر خواب ببینید پول می‌خورید، نشانه آن است که در آینده فرد پول پرستی خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید، علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

۱۰ ـ اگر خواب ببینید مقداری پول پیدا کرده ابد و زنی جوان ادعای مالکیت آن را می‌کند، نشانه آن است که در اثر مداخله یکی از دوستان در کارهای شما، زیان سختی خواهید دید.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments