» حرف پ » تعبیر خواب پنیر به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ - ۷:۰۱

کد مطلب : 30397

تعبیر خواب پنیر به چه معناست؟

جابر مغربی گوید: پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر می‌خورد، دلیل که در سفری

  • محمد بن سیرین گوید: پنیر به خواب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیر تر، مال بسیار است، که در حضر به‌دست آید.

جابر مغربی گوید: پنیر تر مال و نعمت است که به آسانی بیابد و پنیر خشک سفری است با اندک منفعت. اگر کسی به خواب بیند نان با پنیر می‌خورد، دلیل که در سفری او را مالی اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضی از معبران گویند علتی بدو رسد، لکن زود خلاص شود.

دیدن خواب پنیر نشانه چیست؟

دیدن خواب پنیر نشانه چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: همه چیزهایی که مایه می‌گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب‌های ما رزق و روزی و معاش و مایه و وسیله زینت هستند. مانند ماست، پنیر، نان و برخی چیزهای دیگر. پنیر یکی از چیزهایی است که باید به آن مایه زد تا درست شود و در خواب پنیر را خشک می‌بینیم یا تر. ابن سیرین نوشته پنیر اگر خشک باشد و در خواب پنیر خشک ببینیم مالی اندک و مختصر در جریان سفر به دست ما می‌آید و چنانچه پنیر تر و تازه باشد پولی است که در محل خودمان و بدون تحمل رنج سفر حاصل می‌شود.

دیدن پنیر در خواب نشانه چیست؟

در نفایس الف نون تصریح شده که هر چه از شیر فراهم می‌شود در خواب‌های ما گویای غم و اندوه است و پنیر یکی از مشتقات شیر است اما این به نظر درست نمی‌آید چون خود شیر، شیره جان حیوانی است حلال گوشت و چون گاو و گوسفند در خواب بد نیستند و هر یک به نحوی فراخی نعمت و روزی را نوید می‌دهند شیر هم خوب است و پنیر نیز نمی‌تواند غم آفرین باشد. در همین نفیس الف نون آمده که دیدن شیر حیوانات حلال گوشت در خواب خوب است و دیدن و خوردن شیر حیوانات حرام گوشت بد است.

تعبیر خواب دیدن پنیر چیست؟

به هر حال دیدن پنیر در خواب نیکو است فقط باید دید چگونه عرضه می‌شود و چطور می‌بینیم. اگر پنیر تر و تازه و قالبی سفید در خواب دیدید که از دکانی خریداری کردید یا کسی به شما داد پول زیادی نصیب شما می‌شود یا سودی از دهنده پنیر و یا شخص دیگری می‌برید. پنیر له شده و خرده پنیر دست مالی شده پولی است اندک و مختصر و مشکوک که معبران سنتی نوشته‌اند از طریق غیر مشروع به دست شما می‌رسد که بعدها یا بد نامی می ورد یا موجب عذاب وجدان می‌گردد.

چنانچه در خواب ببینید که پنیر به دیگری می‌دهید از جانب شما کاری خیر انجام می‌گیرد که سودش به اشخاص می‌رسد. اگر در خواب دیدید که پنیر شما کرم گذاشته به شما خیانت می‌شود که در نتیجه زیان می‌بینید. اگر پنیر شما را گربه خورد و گریخت زنی حیله گر شما را فریب می‌دهد و زیان مالی وارد می‌آورد و اگر تکه‌ای پنیر به گربه دادید مراقب باشید که زنی در صدد اغوای شما بر آمده است. یدن پنیر در خواب برای دختران و پسران جوان خوب است و بیشتر جنبه عاطفی و معنوی دارد تام الی.

خواب دیدن پنیر چه معنی دارد؟

خواب دیدن پنیر چه معنی دارد؟

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن پنیر در خواب، نشانه به‌دست آوردن ثروتی قابل توجه است. و لذت بردن از سرگرمی‌های سالم.
  • خوردن پنیر در خواب نشانه ناامید شدن و تحمل سختی‌های زندگی است.

هانس کورت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در کارخانه‌های پنیر سازی کار می‌کنید، بیانگر داشتن لحظات شادی بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدی بخورید، نشانه‌ی آن است که بیماری شما را تهدید می‌کند.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments