» حرف پ » تعبیر خواب پست به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۷:۰۱

کد مطلب : 29894

تعبیر خواب پست به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد وکلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت …

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد وکلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست و یا پست خانه یا پستچی ظاهر می‌شوند. همه این‌ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره‌ها و حوادثی که پیش می‌آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده.

دیدن خواب پست نشانه چیست؟

دیدن خواب پست نشانه چیست؟

اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یا مهر شده به دست شما دادند رازی می‌شنوید و خواب شما می‌گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می‌شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند. اگر پاکتی داشتید که مهر و تمبر نداشت و سر آن باز بود خبری می‌شنوید که گفتن آن به دیگران بلامانع است. اگر در خواب دیدید که پاکت سربسته و مهر شده را گشودید از غصه و غمی فراغت می‌یابید.

ابن سیرین می‌گوید اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه‌ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی‌فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت هایی می‌رسد. پستچی مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می‌برید و پولی به دست می‌آورید و ا گر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می‌کنید.

دیدن پست در خواب نشانه چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پست و پاکت در خواب تعبیر یکسان دارد وکلا خبر است و امید. انتظاراتی که در بیداری داریم در خواب به صورت پاکت یا باجه پست و یا پست خانه یا پستچی ظاهر می‌شوند. همه این‌ها گویای برخورد ماست در آینده با غیر منتظره‌ها و حوادثی که پیش می‌آیند در حالی که ما انتظارشان را نداریم یا منتظر و چشم به راه چیزی هستیم که رسیدن آن دیر پائیده. اگر پاکتی سر بسته و تمبر دار یا مهر شده به دست شما دادند رازی می‌شنوید و خواب شما می‌گوید در روزهای آینده رازی پنهان نزد شما فاش می‌شود که کسی دیگر از آن خبر ندارد یا مصلحت نیست دیگران بدانند.

تعبیر خواب دیدن پست چیست؟

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی که سواد ندارد پاکت و نامه‌ای را دریافت کند خبری است از زمان مرگ او، اما این درست نیست چرا که در زمان ما نامه و پاکت را برای اشخاص باسواد نمی‌فرستند چه بسا برای بی سوادان هم پاکت‌هایی می‌رسد. پستچی مبشر خبر است. اگر از باجه پست بسته یا پاکتی دریافت داشتید سودی می‌برید و پولی به دست می‌آورید و اگر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق افکندید به کسی اعتماد می‌کنید.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments