» حرف پ » تعبیر خواب پریدن به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۸:۰۲

کد مطلب : 29867

تعبیر خواب پریدن به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می‌زنیم و …

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می‌زنیم و می‌پریم یا از زمین روی دیوار می‌پریم و از دیوار روی بام به همان نسبت که بالا می‌رویم خواب ما از یک دگرگونی همراه با پیشرفت خبر می‌دهد و اگر عکس این بود تحولی پیش می‌آید که در نتیجه تنزل می‌یابیم. اگر بیننده خواب ببیند که می‌جهد و به راهی دور می‌رود نشان آن است که سفری در پیش دارد به طول جهش در خواب.

دیدن خواب پریدن نشانه چیست؟

دیدن خواب پریدن نشانه چیست؟

اگر در خواب از خشکی به آبی صاف و روشن جستیم که در آن آب ماهی بود و شن ریزه‌های کف آب دیده می شد خوابی است بسیار امید بخش و خوب چرا که از یک پیروزی بزرگ خبر می‌دهد ولی اگر آب کدر و گل آلود بود خبری است از یک شکست. اگر آب متعفن بود و در آن جستیم گرفتار یک بیماری فوری و ناگهانی می‌شویم. همین حال است اگر از جایی روشن به تاریکی بپریم. چنانچه بیننده خواب ببیند از جایی تاریک به محلی روشن می‌جهد تحولی مطلوب پیش می‌آید و مشکل او گشوده می‌گردد.

دیدن پریدن در خواب نشانه چیست؟

اگر بیننده خواب ببیند که برای جستن عصا و یا چوبی به دست دارد به کسی تکیه می‌کند. اگر آن عصا چوبی بود تکیه گاهش محکم نیست و اگر آهنین بود محل اتکا او محکم است. به طور کلی جستن در خواب قبول تحول است و سفر نیز نوعی تحول و دگرگونی است در زندگی زیرا معبران کهن جستن را به سفر رفتن تعبیر کرده‌اند.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments