» حرف پ » تعبیر خواب پرستو به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۸:۱۲

کد مطلب : 29883

تعبیر خواب پرستو به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد. اگر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی: دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

دیدن خواب پرستو نشانه چیست؟

دیدن خواب پرستو نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوش‌دلی است و خواب میمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته‌ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند.

دیدن پرستو در خواب نشانه چیست؟

اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می‌شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می‌آید که سر از پا نمی‌شناسید. چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می‌گیرد. ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می‌گیرد.

تعبیر خواب دیدن پرستو چیست؟

به کسی که دوستش دارد نزدیک می‌شود. خانم ایتانوس معبر یونانی می‌گفت: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند. این درست است چون پرستو در پرواز بسیار سریع است و در یک لحظه می‌آید و به درون لانه خود می‌رود، این سرعت پرواز می‌تواند نمود خارق عادات در زنگی ما باشند. اگر کسی ببیند که پرستو را کشت یا پرستوئی در دست داشت و از دستش گریخت و رفت و در هوا ناپدید شده و یا پرستو را از لانه‌اش با چوب و تکان دادن دست راند خوب نیست و نشان آن است که بیننده خواب امید بزرگی را از دست می‌دهد یا بین او و کسی که زیاد دوستش دارد جدائی می افتد از کرمانی نقل است که پرستو در خواب مرد عاقل و خردمند است و پرستوی ماده زن.

دیدن جوجه‌های پرستو در لانه نیز همین تعابیر را دارد و دارای میمنت است. دیدن پرستو خوب است ولی مشاهده تعداد زیادی پرستو در پهنه آسمان که از سوئی به سوئی پرواز می‌کنند حسرت خوردن است و مشهدِ کامروایی دیگران. برای دختران جوان بهترین خواب این است که ببینند پرستوئی بر سقف اتاق یا ایوان خانه آن‌ها لانه می‌کند. این خواب نوید عشق و ازدواج است و همچنان که آن پرستو لانه سازی می‌کند کانون گرمی برای بیننده خواب تدارک می‌شود.رأی مردان مجرد و پسران جوان نیز دیدن پرستو نوید عشق و ازدواج است.

خواب دیدن پرستو چه معنی دارد؟

خواب دیدن پرستو چه معنی دارد؟

خواب پرستو چه تعبیری دارد؟

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسی که مؤانست دارد جدائی جوید دور شود.

ابراهیم کرمانی گوید: دیدن پرستو در خواب، مردی توانگر باخرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنی توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وی بپرید، دلیل که از مردی توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بِمُرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.

  • جابر مغربی گوید: اگر بیند پرستویی را فراگرفت، دلیل که از غم‌ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.

تعبیر کلی خواب پرستو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوش‌دلی است و خواب میمون و مبارکی است. صدای پرستو در خواب صدای دوست عزیز سفر رفته است. اگر در خواب صدای پرستو شنیدید اما خودش را ندیدید از کسی که او را دوست دارید و مدتی دور مانده‌اید خبری خوشحال کننده دریافت می‌دارید یا از سفر رفته‌ای نامه می‌رسد که شما را شاد می‌کند. اگر پرستو در خانه شما لانه کرد عاشق می‌شوید یا چنان انگیزه شوق آمیزی در زندگی شما پدید می‌آید که سر از پا نمی‌شناسید.

چنانچه لانه خالی پرستو را در سقف ایوان و اتاق دیدید و در خواب دانستید که آن اتاق یا ایوان به شما تعلق دارد عشق و محبتی در دل شما ضعف و سستی می‌گیرد. ابن سیرین می‌گوید اگر کسی در خواب دید که از دیگری پرستو گرفت نشان آن است که با عزیزی انس و الفت می‌گیرد. به کسی که دوستش دارد نزدیک می‌شود. خانم ایتانوس معبر یونانی می‌گفت: پرستو سمبل تمام چیزها و حوادث خوبی است که به طور غیر منتظره و ناگهانی در زندگی بیننده خواب ظاهر می‌شوند.

نشانه خواب پرستو

نشانه خواب پرستو

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن پرستو در خواب، نشانه آرامش و هماهنگی بین اعضای خانواده است.
  • دیدن پرستوی زخمی یا مرده در خواب، نشانه گرفتار غم و نومیدی شدن است.
  • اچ میلر می‌گوید: اگر در خواب پرواز پرستویی را ببینید، یعنی در عشقتان موفق می‌شوید. شنیدن صدای پرستو در خواب، نشانه‌ی شنیدن اخبار خوش است.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments