» حرف پ » تعبیر خواب پرتقال به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۸:۰۳

کد مطلب : 29877

تعبیر خواب پرتقال به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه‌ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می‌آید در …

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه‌ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می‌آید در این صورت نمی‌تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته‌اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می‌شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند.

دیدن خواب پرتقال نشانه چیست؟

دیدن خواب پرتقال نشانه چیست؟

پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می‌کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می‌شود یا مختصر گرفتاری پیدا می‌کند. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌خرید موردی برای انتخاب پیش می‌آید که شما ناگزیر می‌شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می‌دهید.

دیدن پرتقال در خواب نشانه چیست؟

اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌فروشید یک معامله پولی می‌کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می‌کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد. اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال‌ها روی زمین پخش شدند حادثه‌ای موجب تفرقه می‌شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می‌گردند و هر یک به طرفی می‌روند و اگر دیدید که پرتقال‌ها را از روی زمین جمع می‌کنید یا از درخت می‌کنید خوب است چون موجب اجتماع عزیزان خود می‌شوید و همه را در کانونی گرد می‌آورید به هر حال دیدن پرتقال در خواب شیرینی کام است مخصوصاً اگر ترش نباشد که‌ترشی در خواب خوب نیست.

تعبیر خواب دیدن پرتقال چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه‌ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می‌آید در این صورت نمی‌تواند در خواب بد باشد. معبران کهن در مورد پرتقال چیزی ننوشته‌اند اما به یقین کام است و فرزند خوب است، اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می‌شود و اگر تعدادی پرتقال داشته باشید فرزندان شما هستند. پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چه از بیماری و گرفتاری یکی از فرزندان شما صحبت می‌کند و اگر فرزند ندارید بی تردید یکی از عزیزان شما نزدیک است بیمار می‌شود یا مختصر گرفتاری پیدا می‌کند.

دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌خرید موردی برای انتخاب پیش می‌آید که شما ناگزیر می‌شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می‌دهید. اگر در خواب دیدید که پرتقال می‌فروشید یک معامله پولی می‌کنید. اگر درخت پرتقال در خانه داشتید خوب است چون خانواده را گرد خود جمع می‌کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

خواب دیدن پرتقال چه معنی دارد؟

خواب دیدن پرتقال چه معنی دارد؟

خواب پرتقال چه تعبیری دارد؟

لیلا برایت می‌گوید: دیدن پرتقال در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که روزهای خوشی پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال می‌چینید، به این معنا است که شادی‌تان به غم مبدل می‌شود.

آنلی بیتون می‌گوید: خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتی است. اگر دختری در خواب ببیند پرتقالی به دست دارد، به این معنا است که همسری به دلخواه خود پیدا می‌کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمی‌شوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطی پاک و صمیمی با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنی جدایی از نزدیکانتان است.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments