» حرف پ » تعبیر خواب پالان به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ - ۷:۰۵

کد مطلب : 29873

تعبیر خواب پالان به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند …

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دلیل که مطیع و فرمان‌بردار زن شود و بر وی مستولی گردد. اگر بیند پالان از وی ضایع شد، دلیل است که زن از وی جدا شود و یا طلاقش دهد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می‌آورند و بر پشت الاغ می‌نهند و گا له را روی آن می‌آویزند، وجود پالان سبب می‌شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گا له بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد. این وسیله در زندگی امروز ما نقشی ندارد و چه بسیار مردم آن را ندیده‌اند و نمی‌شناسند ولی ممکن است که در خواب ببینیم.

دیدن خواب پالان نشانه چیست؟

دیدن خواب پالان نشانه چیست؟

چنانچه کسی پالان به خواب ببیند سر و کارش با یک زن می افتد زیرا معبران سنتی پالان را در خواب به زن تعبیر کرده‌اند. داشتن پالان نو مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق. پالان کهنه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می‌شود. پالان پاره زن بددهن و خطرناک است که رسوایی و بد نامی ایجاد می‌کند. اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می‌برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید زنی به شما آسیب می‌رساند و رنج می‌دهد و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می‌تواند یک زن بیگانه باشد.

دیدن پالان در خواب نشانه چیست؟

اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می‌کند خواب او می‌گوید که زنی بر او مسلط می‌شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می‌شود و غلبه می‌یابد. اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند عاشق می‌شود بخصوص اگر پالان نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است. خریدن پالان زن گرفتن و ازدواج است و فروش پالان طلاق و جدائی بین زن و مرد.

اگر مردی در خواب ببیند که پالانی دارد آن را می‌بخشد یا می‌فروشد بین او و همسرش اختلاف می افتد و از یکدیگر جدا می‌شوند. برای جوانان خریدن پالان عشق است و ازدواج.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف پ
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments