» حرف ب » تعبیر خواب بیشه به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ - ۱۲:۱۰

کد مطلب : 29598

تعبیر خواب بیشه به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: بیشه درختان در خواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از …

محمد بن سیرین گوید: بیشه درختان در خواب، زنی بود بیابانی. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همی خورد، دلیل که زنی خواهد که اصل او بیابانی است، یا کنیزکی خَرَد که در بیابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالی از آن‌ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جای درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.

دیدن خواب بیشه نشانه چیست؟

دیدن خواب بیشه نشانه چیست؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • دیدن بیشه در خواب بر چهار وجه است.
  • اول: زن بیابانی،
  • دوم: کنیزک،
  • سوم: منفعت،
  • چهارم: غم و اندوه.

لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در بیشه‌ای پنهان شده‌اید، به این معنا است که خطری شما را تهدید می‌کند، اگر در خواب شخصی را ببینید که خود را در بیشه‌ای پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‌هایش آشکار می‌گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‌ای سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگواری شما را تهدید می‌کند.

دیدن بیشه در خواب نشانه چیست؟

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است:

  • از یک بیشه گذر می‌کنید: یک تغییر دلپذیر.
  • خود را در بیشه پنهان می‌کنید: خطر بسیار بزرگ.
  • دیگران خود را در بیشه پنهان می‌کنند: عشق شما توام با دل‌تنگی و نا رضایت است.
  • درختان یا بوته‌های بیشه را می‌برید: یک راز باعث مخفی شدن یک خطر بزرگ شده.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments