» حرف ب » تعبیر خواب بانگ نماز به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۱۰:۰۱

کد مطلب : 29229

تعبیر خواب بانگ نماز به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مو من و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در …

محمد بن سیرین گوید: هر بنده مصلح و مو من و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می‌خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می‌داد.

دیدن خواب بانگ نماز نشانه چیست؟

دیدن خواب بانگ نماز نشانه چیست؟

دلیل که با زن خود الفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود می‌داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابِ می‌داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است. اگر دید که بانگ نماز در کوچه می‌داد. دلیل بر ماس وی کند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می‌داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به‌زودی. و اگر دید در کلمه‌های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید کودکی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پدر و ما رد را وداع گوید. اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می‌داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا. اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگر گاه می‌داد، تأویلش بد است.

دیدن بانگ نماز در خواب نشانه چیست؟

اگر بیند محبوسی در زندان بانگ نماز می‌داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد. اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می‌داد، دلیل که هلاک شود. اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می‌داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند. اگر دید در مناره بانگ نماز می‌داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد. اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.

تعبیر خواب دیدن بانگ نماز چیست؟

اگر بیند در سرداب بانگ نماز داد، دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند. اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند. اگر بیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می‌کرد، دلیل که عقل از او زایل شود. اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند. گر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

خواب دیدن بانگ نماز چه معنی دارد؟

خواب دیدن بانگ نماز چه معنی دارد؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

 • بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
 • اول: حج.
 • دوم: سخن.
 • سوم: فرمانروائی.
 • چهارم: بزرگی.
 • پنجم: ریاست.
 • ششم: سفر.
 • هفتم: بریدن.
 • هشتم: مفلسی.
 • نهم: خیانت.
 • دهم: جاسوسی.
 • یازدهم: منافقی.
 • دوازدهم: بریدن دست.
 • یوسف نبی علیه‌السلام گوید: دیدن بانک نماز و اقامه گفتن دین قوی شود و حرمت او بیفزاید.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments