» حرف ب » تعبیر خواب بانگ داشتن جانوران به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۱۰:۰۵

کد مطلب : 29223

تعبیر خواب بانگ داشتن جانوران به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در آن موضع. اگر بیند او را بانگ می‌کردند از جایی دور اگر جواب داد، دلیل …

محمد بن سیرین گوید: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در آن موضع. اگر بیند او را بانگ می‌کردند از جایی دور اگر جواب داد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند جواب نمی‌دهد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند آواز گریستن می‌آمد، دلیل که شادمان شود. اگر بیند ناله می‌شنید، دلیل که چیز ناخوش شنود. اگر بیند بانگ زاری می‌شنید، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد.

دیدن خواب بانگ داشتن جانوران نشانه چیست؟

دیدن خواب بانگ داشتن جانوران نشانه چیست؟

ابراهیم کرمانی گوید: اگر اسبی بانگ می‌کرد، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند: مکروهی به وی رسد، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند. اگر بیند که خر بانگ می‌کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود. اگر بیند که شتر بانگ می‌کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد. اگر بیند گوسفندی بانگ می‌کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد. اگر بیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند.

دیدن بانگ داشتن جانوران در خواب نشانه چیست؟

اگر بیند آهو بانگ می‌کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود. اگر بیند شیر بانگ می‌کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه. اگر بیند پلنگ بانگ می‌کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد. اگر بیند یوز بانگ می‌کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید. اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند شغال بانگ می‌کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.

اگر دید که روباهی بانگ می‌کرد، دلیل است که مردی دروغ‌گو با وی مکر و حیله نماید. اگر بیند گربه بانگ می‌کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود. اگر بیند شترمرغ بانگ می‌کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد. اگر دید کرکس بانگ می‌کرد، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود. اگر دید که آ له (عقاب) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود. اگر دید کبوتر یانگ می‌کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.

تعبیر خواب دیدن بانگ داشتن جانوران چیست؟

اگر دید خروس بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود. اگر دید کل اژه (نوعی کلاغ) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود. اگر دید که جعل بانگ می‌کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود. اگر دید که بوم (جغد) بانگ می‌کرد، دلیل همین است. اگر دید فاخته بانگ می‌کرد، دلیل که خبر دروغ شنود. اگر دید که تذرو بانگ می‌کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود. اگر بیند طاووس بانگ کرد، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود.

خواب دیدن بانگ داشتن جانوران چه معنی دارد؟

خواب دیدن بانگ داشتن جانوران چه معنی دارد؟

اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک‌لک) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود. اگر دید لک‌لک بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود. اگر دید کبک بانگ می‌کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود. اگر دید بانگ کبکان می‌شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود. اگر دید بانگ کلاغ می‌شنود، دلیل که خبر مردی حرام خو اره شنود. اگر بیند گنجشک بانگ می‌کرد خبر خوش شنود.

اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می‌کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می‌کرد، دلیل همین است. اگر بیند مرغ آبی بانگ می‌کرد، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می‌کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود. اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود.
  • بانگ مار ترس و بیم است،
  • بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است.
  • بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید.

جابر مغربی گوید: اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می‌آید، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود. حکایت: آورده‌اند که مردی پیش محمد بن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می‌گفت. محمد بن سیرین گفت: ترا اجل نزدیک آمده است. و چون یک هفته برآمد، آن مرد از دنیا رحلت کرد.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments