» حرف ب » تعبیر خواب بانگ به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ - ۷:۰۱

کد مطلب : 29226

تعبیر خواب بانگ به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق: بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار …

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق: بانگ همه مرغان در خواب شنیدن نیکو بود، مگر مرغی که او را فال بد دارند، که بانگ او اندوه و مصیبت بود و بانگ مار ترس و بیم است، اما بانگ زنبور و ملخ، دلیل ترس و بیم است و بانگ وزغ، دلیل که در موضعی فرود آید….. بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروائی. چهارم: بزرگی. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسی. نهم: خیانت. دهم: جاسوسی. یازدهم: منافقی. دوازدهم: بریدن دست.

دیدن خواب بانگ نشانه چیست؟

دیدن خواب بانگ نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دلیل است بر غم و مصیبت در آن موضع. اگر بیند او را بانگ می‌کردند از جایی دور اگر جواب داد، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند جواب نمی‌دهد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند آواز گریستن می‌آمد، دلیل که شادمان شود. اگر بیند ناله می‌شنید، دلیل که چیز ناخوش شنود. اگر بیند بانگ زاری می‌شنید، دلیل است حاجت او روا شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر بانگ دشنام شنود کراهتی به وی رسد و زود زایل گردد.

دیدن بانگ در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی: اگر اسبی بانگ می‌کرد، دلیل که او بشارت رسد و بعضی از معبران گویند: مکروهی به وی رسد، از بهر آن که بهایم دروغ نگویند. اگر بیند که خر بانگ می‌کرد، از دشمنی و جاهلی فریاد و شفاعت شنود. اگر بیند که شتر بانگ می‌کرد، دلیل که به حج رود یا به تجارت و در آن وی را سود و منفعت یابد. اگر بیند گوسفندی بانگ می‌کرد، دلیل که از بزرگی وی را منفعت رسد.

اگر بیند از بزغاله بانگ شنید، دلیل بر خرمی و شادی و نعمت کند. اگر بیند آهو بانگ می‌کرد، دلیل که او کنیزکی حاصل شود. اگر بیند شیر بانگ می‌کرد، دلیل که بیم و ترس یابد از پادشاه. اگر بیند پلنگ بانگ می‌کرد، دلیل که او را جنگ و خصومت افتد. اگر بیند یوز بانگ می‌کرد، دلیل که شخصی بر وی خشم گیرد و بر وی کبر نماید. اگر دید گرگ بانگ می‌کرد بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند شغال بانگ می‌کرد، دلیل بر غم و اندیشه کند از سبب زنان.

تعبیر خواب دیدن بانگ چیست؟

اگر دید که روباهی بانگ می‌کرد، دلیل است که مردی دروغ‌گو با وی مکر و حیله نماید. اگر بیند گربه بانگ می‌کرد، دلیل که او را از دزد بیم بود. اگر بیند شترمرغ بانگ می‌کرد، دلیل که خادم دلیل بیابد. اگر دید کرکس بانگ می‌کرد، دلیل که از خبر مردی بزرگ غمگین شود. اگر دید که آ له (عقاب) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر پادشاه شنود. اگر دید کبوتر یانگ می‌کرد، دلیل که خبر سرهنگان پادشاه شنود.

خواب دیدن بانگ چه معنی دارد؟

خواب دیدن بانگ چه معنی دارد؟

اگر دید خروس بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی جوانمرد شنود. اگر دید کل اژه (نوعی کلاغ) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی پوشیده شنود. اگر دید که جعل بانگ می‌کرد، دلیل که خبر اندوه و مصیبت شنود. اگر دید که بوم (جغد) بانگ می‌کرد، دلیل همین است. اگر دید فاخته بانگ می‌کرد، دلیل که خبر دروغ شنود. اگر دید که تذرو بانگ می‌کرد، دلیل که خبر زنی با جمال شنود. اگر بیند طاووس بانگ کرد، دلیل که خبر پادشاه عجمی شنود.

خواب بانگ چه تعبیری دارد؟

اگر دید که کلنگ (مرغی شبیه لک لک) بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی درویش شنود. اگر دید لک لک بانگ می‌کرد، دلیل که خبر مردی دهقان شنود و از آن خرم شود. اگر دید کبک بانگ می‌کرد، دلیل که خبر زنی نیکو شنود. اگر دید بانگ کبکان می‌شنود، دلیل که خبر زنی مستور شنود. اگر دید بانگ کلاغ می‌شنود، دلیل که خبر مردی حرام خو اره شنود. اگر بیند گنجشک بانگ می‌کرد خبر خوش شنود.

اگر بیند بلبل یا هزاردستان بانگ می‌کرد خبر مطربی یا نوحه گری شنود اگر بیند سار بانگ می‌کرد، دلیل همین است. اگر بیند مرغ آبی بانگ می‌کرد، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند که بط (مرغابی) بانگ می‌کرد، خبر مصیبت کسی از اهل او شنود. اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصیبت رسد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده‌اید و بانگ می‌کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دوردست‌ها می‌رسد به شهرت و بزرگی می‌رسید و بسیار نیکو است. اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست‌ها می‌رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی‌آید خوابتان می‌گوید که کسی با شما رقابت می‌کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می‌ترسید.

نشانه خواب بانگ

نشانه خواب بانگ

اگر بانگ زنی را در خواب خود شنیدید ولی صاحب صدا را نتوانستید ببینید نیکو نیست. اگر در خواب بانگ گریه شنیدید شادمان و مشعوف می‌شوید و بشارتی به شما می‌رسد. بانگ گریه در صورتی که با هق‌هق و ناله همراه نباشد حاجتی است از شما که بر آورده می‌شود و کامی است که روا می‌گردد. شنیدن بانگ جانوران بخصوص چهار پایان حلال گوشت و مفید در خواب نیکو است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بانگ صدا است و آواز و این در خواب وجوه مختلف دارد. اگر در خواب دیدید که خودتان صدا سر داده‌اید و بانگ می‌کنید به طوری که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دوردست‌ها می‌رسد به شهرت و بزرگی می‌رسید و بسیار نیکو است. اما این در صورتی است که خودتان از شنیدن صدا ناراحت نشوید و از صدا و بانگ خوشتان بیاید اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست‌ها می‌رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست و از آن خوشتان نمی‌آید خوابتان می‌گوید که کسی با شما رقابت می‌کند و این رقابت طوری است که شما از هم دوشی او بیمناکید و می‌ترسید.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments