» حرف ب » تعبیر خواب بالکن به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۹:۰۹

کد مطلب : 29208

تعبیر خواب بالکن به چه معناست؟

اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‌اید، نشانه آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری، مضطرب و نگران خواهید شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • بالکن: نگاهتان به آینده درست است.
 • روی بالکن بودن: بر آورده شدن آرزوها.
 • از روی بالکن افتادن: بر آورده نشدن آرزوها.
 • لیلا برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‌اید، نشانه‌ی آشنایی با افراد جدید است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید که در بالکنی ایستاده‌اید، نشانه آن است که در آخرین مراحل موفقیت در کاری، مضطرب و نگران خواهید شد.
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در بالکن گفتگو می‌کند، نشانه آن است که به زودی با شادمانی ازدواج خواهد کرد.
 • دیدن یک بالکن قدیمی در خواب، نشانه آن است که امیدها و آرزوهایتان تبدیل به یأس و اندوه خواهد شد.

دیدن خواب بالکن نشانه چیست؟

دیدن خواب بالکن نشانه چیست؟

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است:

 • شما روی یک بالکن ایستاده‌اید: موقعیت فعلی خود را از دست می‌دهید.
 • شما روی یک بالکن نشسته‌اید: شما شایستگی نگهداری از چیزی را که دارید نخواهید داشت.
 • روی بالکن تنها هستید: منفعت مالی.
 • با یک شخص از جنس مخالف روی بالکن هستید: عشق بزرگ.
 • عشاق از یکدیگر روی بالکن خداحافظی می‌کنند: یک جدایی بسیار طولانی در پیش دارید.
 • یک بالکن را ترک می‌کنید به اتفاق شخصی که دوستش دارید: ناکامی بزرگ.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments