» حرف ب » تعبیر خواب بالن به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - ۱۰:۰۵

کد مطلب : 29214

تعبیر خواب بالن به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه‌ای است محتوی گاز …

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: بالن بر وزن واگن یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه‌ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می‌رفتند و مسافاتی را می‌پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می‌گیرند و بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است.

دیدن خواب بالن نشانه چیست؟

دیدن خواب بالن نشانه چیست؟

اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می‌آورد. اگر زرد باشد برای بیننده خواب ایجاد هیجان می‌کند و چنانچه سیاه باشد گویای جهلی است که نسبت به آن کار مشکوک دارید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بالن بر وزن (واگن) یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما نیز وارد گردیده و پذیرفته شده و آن کیسه‌ای است محتوی گاز یا هوا که به وسیله آن به آسمان می‌رفتند و مسافاتی را می‌پیمودند. دیدن بالن در خواب چند وجه دارد. یک وقت بالن کوچک است مثل بادکنک که به دست می گیرند و بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. این بالن کوچک و در واقع بادکنک نشانه شک و تردید است. اگر رنگ آن زرد باشد کاری است مشکوک که غم می‌آورد.

دیدن بالن در خواب نشانه چیست؟

لیلا برایت می‌گوید: مشاهده‌ی بالن در خواب، نشانه‌ی آن است که در انجام کارها باید دقت بیشتری نمایید. اگر در خواب ببینید که با بالنی در حال پرواز هستید، به این معنا است که در انجام یکی از کارهایتان دچار اشتباه می‌شوید. مشاهده‌ی سقوط بالن در خواب، نشانه‌ی یأس و نومیدی است.

خواب دیدن بالن چه معنی دارد؟

خواب دیدن بالن چه معنی دارد؟

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است:

  • خواب یک بالون: روم مخترع شما برای شما ایجاد دردسرمی کند. درآمدتان برای برآوردن خواسته‌هایتان کافی نیست.
  • شما در یک بالون هستید: خوشبختی، اگر بیشتر از هوش خود استفاده کنید.
  • با یک بالون در هوا بالا می‌روید: با سفری که می‌کنید اشتباهتان را پاک می‌کنید. مراقب اشخاص سبک مغز باشید.
  • با یک بالون در هوا به‌طرف زمین پائین می‌آیید: معاملاتی با پولتان خواهید کرد که زیاد سودمند نخواهند بود.
  • یک بالون که به آرامی در هوا حرکت می‌کند: نگذارید دیگران در کارهایتان دخالت کنند.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments