» حرف ب » تعبیر خواب باقلا به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ - ۸:۰۰

کد مطلب : 29217

تعبیر خواب باقلا به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تأویل آن درتر و خشک یکسان است. اگر …

محمد بن سیرین گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بی وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تأویل آن درتر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند که شخصی باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که اندوهگین شود و باشد که با آن کس خصومت نماید. معبران گفته‌اند: اگر بیند باقلا داشت، یا کسی بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد، او را زیا ندارد، خاصه چون به خانه خود دیده بود.

دیدن خواب باقلا نشانه چیست؟

دیدن خواب باقلا نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقاید متفاوتی ابراز داشته‌اند. ابن سیرین معتقد است که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن یک حکم را دارد ولی مو لف نفایس الف نون فی عرایس العیون رحمت الله الیه تصریح کرده که باقلای خشک شادی و فرح است و باقلای تر در صورتی که روی بوته و در مزرعه باشد نیکو است.

معبران نوشته‌اند که دیدن باقلا در خواب خوب نیست چه به فصل باقلا باشد و چه بیرون از فصل و چه تر و تازه باشد و چه خشک. کسانی هستند که به خوردن باقلای تازه عادت دارند مثل اهالی شمال کشور خودمان. برای این عده خوردن باقلا در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد و بیشتر ایجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ایشان می‌تواند نشان دگر گونی کارها باشد نه صرفاً غم و اندوه.

دیدن باقلا در خواب نشانه چیست؟

در نفایس آمده که دیدن باقلای تازه بر بوته بد نیست اما اگر گل زرد روی آن باشد نشان یک بیماری برای بیننده خواب است. بیماری نزدیک که شفای سریع دارد. خوردن باقلای تر اقدام به کاری است که اندوه و کسالت می‌آورد. پوست کندن باقلا برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می‌تواند بی زیان باشد اگر از آن نخورید و از دست بنهید. اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آن چشم پوشیدیم خواب ما گویای این است که غمی پیش می‌آید اما دامان ما را نمی‌گیرد و ما از آن می‌گذریم و رهایی می‌یابیم.

اگر در خواب ببینید که باقلا دارید اما هنوز نخورده‌اید و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم ندارید بد نیست چون می‌گوید غمی پیش می‌آید که جانکاه نیست و خیلی زود می‌گذرد و فراموش می‌شود.

کسانی هستند که به خوردن باقلای تازه عادت دارند مثل اهالی شمال کشور خودمان. برای این عده خوردن باقلا در بیداری حکم خوردن سبزی سفره را دارد و بیشتر ایجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ایشان می‌تواند نشان دگر گونی کارها باشد نه صرفاً غم و اندوه. در نفایس آمده که دیدن باقلای تازه بر بوته بد نیست اما اگر گل زرد روی آن باشد نشان یک بیماری برای بیننده خواب است.

دیدن باقلا در خواب نشانه چیست؟

بیماری نزدیک که شفای سریع دارد. خوردن باقلای تر اقدام به کاری است که اندوه و کسالت می‌آورد. پوست کندن باقلا برخورد با یک حادثه غیر منتظره است که می‌تواند بی زیان باشد اگر از آن نخورید و از دست بنهید. اگر در خواب ببینیم که باقلا داریم اما آن را دور ریختیم یا مصرف نکرده و به زمین نهاده و از آن چشم پوشیدیم خواب ما گویای این است که غمی پیش می‌آید اما دامان ما را نمی‌گیرد و ما از آن می‌گذریم و رهایی می‌یابیم.

اگر در خواب ببینید که باقلا دارید اما هنوز نخورده‌اید و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم ندارید بد نیست چون می‌گوید غمی پیش می‌آید که جانکاه نیست و خیلی زود می‌گذرد و فراموش می‌شود.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments