آخرین مطالب

» حرف ب » تعبیر خواب بادنجان به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ - ۱۲:۵۴

کد خبر: 29046
  پرینت

تعبیر خواب بادنجان به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت امام صادق: فعلاً مطلبی ندا …

تعبیر خواب به روایت امام صادق: فعلاً مطلبی ندا ره.

  • محمد بن سیرین گوید: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر به یوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دلیل غم و اندوه بود به‌قدر آن که خورده بود، دلیل تر و خشک آن یکسان بود.
  • ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بادنجان بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رسته شود.

دیدن خواب بادنجان نشانه چیست؟

دیدن خواب بادنجان نشانه چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفایس الف نون تصریح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش رأی و اندیشه و تعقل است ولی در خارج از فصل نیکو نیست. ابن سیرین می‌گوید خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد یا بی وقت و اگر پخته باشد یا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولی همچنان که در مقدمه این کتاب توضیح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببینید اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبیرش تحت شعاع چیز دیگری که اساس رویای شماست قرار بگیرد پس نباید بد به دل آورد و صرفاً به دیدن بادنجان تعبیر نادرست داشت.

دیدن بادنجان در خواب نشانه چیست؟

بادنجان نیکو نیست بخصوص اگر پوست سیاه و براق داشته باشد. چنانچه در خواب ببینید که در دست خود بادنجان دارید و آن را به دیگری می‌دهید از جانب شما نسبت به آن شخص ستمی می‌شود و رنجی می‌رسد ولی اگر بادنجان را از دست به زمین بی افکنید یا از خانه بیرون بی اندازید گویای فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد. پوست کندن بادنجان نیز پرداختن به کاری است که ناخشنودی همراه می‌آورد.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف ب
انجمن تخصصی رفع اشکال ریاضی به صورت رایگان
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments