آخرین مطالب

» حرف الف » تعبیر خواب اژدها به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ - ۹:۴۷

کد خبر: 28538
  پرینت

تعبیر خواب اژدها به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل …

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.

اگر ببیند با اژدها جنگید و آن را کشت، تعبیر آن ست که با دشمن درگیر می‌شود و شکستش می‌دهد.

  • اگر ببیند اژدها را کشت و گوشتش را خورد، بر دشمن پیروز می‌شود و مالی به دست می‌آورد و با کامروایی آن را مصرف می‌کند.

دیدن خواب اژدها نشانه چیست؟

دیدن خواب اژدها نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: اژدها یک جانور افسانه‌ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت‌های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می‌تواند در خواب ما به صورت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته‌اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می‌جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می‌گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفیق می‌یابد.

دیدن اژدها در خواب نشانه چیست؟

کشتن اژدها بخصوص اگر خوابیده باشد و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهایی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هایی است که داریم.

محمد بن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود. اگر بیند اژدهایی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد می‌کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند. اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.

خواب دیدن اژدها چه معنی دارد؟

خواب دیدن اژدها چه معنی دارد؟

جابر مغربی گوید: اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید. اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمان‌بر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمان‌بر شود و کار او به نظام گردد.

  • لوک اویتنهاو می‌گوید: اژدها: موقعیت ناجور

تعبیر خواب دیدن اژدها چیست؟

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اژدها یک جانور افسانه‌ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت‌های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می‌تواند در خواب ما به صورت اژدها شکل بگیرد. معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته‌اند. اگر کسی در خواب ببیند که با اژدها می‌جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می‌گیرد و اگر در عالم خواب بر اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفیق می‌یابد.

  • یوسف نبی علیه‌السلام گوید: دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای هم‌نشین می‌شوید. دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می‌رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید.

نشانه خواب اژدها

نشانه خواب اژدها

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است:

  • خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
  • تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی.
  • یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
  • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می‌شود.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف الف
انجمن تخصصی رفع اشکال ریاضی به صورت رایگان
دیدگاه ها:
Notify of
guest
تعداد نظرات مطرح شده  0
Inline Feedbacks
View all comments