آخرین مطالب

» حرف الف » تعبیر خواب اسب به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ - ۶:۳۷

 کد خبر: 25845

تعبیر خواب اسب به چه معناست؟

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر ببیند بر اسبی برهنه سوار است، فعلی را مرتکب می‌شود که گناه بسیار …

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر ببیند بر اسبی برهنه سوار است، فعلی را مرتکب می‌شود که گناه بسیار دارد.

 • اگر ببیند اسب برهنه‌ای رام او شد، دلالت بر بزرگی و شرف برای او دارد.
 • اگر ببیند بر اسبی سوار است و اسب روی بام و دیوار ایستاده است، دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش می‌شود.

اگر ببیند بر اسبی بالدار سوار است و در هوا می‌پرد، دلیل آن باشد که در دین و دنیا شرف و بزرگی او را خواهد بود و امکان این نیز است که سفری در پیش داشته باشد.

دیدن خواب اسب نشانه چیست؟

دیدن خواب اسب نشانه چیست؟

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عزت و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عزت و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

اگر بیند اسب وی را دم انبوه و دراز بود، دلیل که بر قدر آن وی را خادمان باشند و چاکران و اگر دم اسب او بریده بود، دلیل که وی را خادمان و چاکران نباشند. اگر بیند چیزی از اندام اسب او ناقص بود، دلیل که به قدر آن از عزت و شرف او نقصان بود. اگر دید با اسب جنگ و نبرد همی کرد و اسب غالب بود و فرمان‌بر وی نبود، دلیل که مصیبت و گناه نماید. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود.

اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب‌تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کاری کند که بر وی گواهی دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کاری نماید که وی را مال و مهتری حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگی یابد. اگر دید بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دلیل است بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه. اگر دید بر اسب زرد بود، دلیل که اندک بیماری یابد و بر اسب سمند همین دلیل بود.

خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

اگر بیند بر اسب جر مه بود، دلیل است بر خیر و صلاح. اگر دید که بر اسب سلیس بود، دلیل است زن خواهد. اگر دید از اسب فرود آمد، دلیل است از شرف و بزرگی بیفتد. اگر دید از اسب برهنه فرود آمد، دلیل که از گناه و معصیت بازایستد. اگر بیند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشیده بود، دلیل که شرف و بزرگی یابد، چنانکه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نیابد. اگر بیند اسب را همی تاخت تا جنگ نماید، دلیل که از وی گناهی در وجود آید با ترس و وهمی بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.

اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیچ خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراقبت همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا در کوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد.

اگر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد. جابر مغربی گوید: اگر بیند اسب ماد یا فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر ببیند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جر مه باشد، دلیل که آن زن خوب‌روی و با جمال است.

اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دین‌دار و پرهیزکار باشد. اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود. اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود. اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید.

نشانه خواب اسب

نشانه خواب اسب

دیدن اسب در خواب نشانه چیست؟

اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یا سیلاب روان شود. اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد.

اگر دید گوش اسب او بریده بود، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود. اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید. اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد. اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود. اگر دید اسب وی را بدزدید، بیم بود که عیالش هلاک شود.

اگر بیند اسب وی گم شد، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر دید اسب خویش را بفروخت، دلیل که عزت و جاه او کم شود، یا عیال از وی جدا شود. اگر دید بر اسب باز گونه نشسته بود، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید، که در آن وی را مضرت و ملامت بود.

جا حظ گوید: اسب در خواب، هوای نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هوای نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمان‌بر بود، دلیل که هوای نفس او صعب‌تر بود به بدی، و بدان که هر اندامی از اندام‌های اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عزت و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب دیدن، عزت و بخت بود. اگر بیند اسبی مجهول از محلی بیرون آمد، دلیل که یکی از بزرگان محله از دنیا برود.

خواب اسب یعنی چه؟

خواب اسب یعنی چه؟

خالد اصفهانی اسب پالانی به خواب، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمان‌بردار باشد، بخت او مطیع‌تر و فرمان‌بردارتر بود. اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرایی شد، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید اید. اگر بیند بر اسبی دراز دم نشسته بود. دلیل که وی را تبع زیاده شود، به قدر درازای دم اسب. اگر به خلاف این بیند، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته‌اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می‌باشد و به سهولت فرمان می‌برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می‌رسد و به سهولت کامروا می‌گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می‌شود.

در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الف نون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الف نون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند. در همین زمینه ابن سیرین می‌گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده‌ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می‌کنند.

چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد. سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید.

تعبیر خواب اسب به چه معنی است؟

تعبیر خواب اسب به چه معنی است؟

تعبیر خواب دیدن اسب چیست؟

درصورتی‌که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود. معبران مادیان را به زن تعبیر کرده‌اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکش‌تر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام‌تر باشد تسلط بر نفس آسان‌تر است و یحتمل کام جویی ممکن‌تر. از می‌گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می‌میرد.

حضرت دانیال گوید: اسب تازی را به خواب دیدن، دلیل بزرگی و عزت و جاه بود. اگر دید بر اسب تازی نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عزت و بزرگی دولت یابد، بر قدر نیکوئی و قیمت اسب. اگر دید که اسب را فرا گرفته یا کسی بدو داد و بر وی نشست، دلیل که شرف و بزرگی یابد، لیکن کمتر از آن که در اسب تازی گفتیم و اگر دید از آن اسب چیزی کم بود، یا زین یا نمد زین یا لگام، دلیل که بر قدر آن نقصان در بزرگی او بود.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر اسب برهنه نشسته بود، دلیل که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود. اگر آن اسب از شخصی دیگر بود، آن چه گفتیم خداوند اسب را بود. اگر دید اسب برهنه بود. لکن مطیع او شد، دلیل بر بزرگی و شرف او بود. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر بام خانه یا بر دیوار ایستاده بود، دلیل آن چه گفتیم از گناه بیشتر و صعب‌تر نماید. اگر بیند بر اسبی نشسته بود و آن اسب بر هوا می‌پرید، یا بیند کهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همی پرید، دلیل که وی را شرف و بزرگی بود در دین و دنیا باشد که خداوندش سفر نماید.

اگر دید بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هیچ خیر اندر این نبود، مگر بیند که اسب او را از آنجا بیرون آورد. اگر دید اسب او را مراقبت همی کرد، دلیل که مال و دولت یابد. اگر بیند اسب با وی سخن گفت، دلیل بود که کاری نماید که مردمان از او به شگفت آیند. اگر دید اسب بیگانه در سرای وی درآمد، یا در کوچه وی، دلیل که مدری شرف و نام دار در سرا یا در کوچه وی درآید، به قدر و قیمت اسب و در آنجا مقام سازد. گر دید اسبی از کوچه او بیرون رفت، دلیل کند که مردی شریف از کوچه او غائب شود، یا بمیرد.

خواب اسب چه منی دارد؟

خواب اسب چه منی دارد؟

جابر مغربی گوید: اگر بیند اسب ماد یا فرا گرفت، یا شخصی بد داد و بر وی نشست، دلیل که زن خواهد و بر وی مبار بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر ببیند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جر مه باشد، دلیل که آن زن خوب‌روی و با جمال است. اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دین‌دار و پرهیزکار باشد.

اگر اشقر بود، دلیل کند که آن زن عزیز و خداوند جاه بود. اگر کمیت بود، دلیل که آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر دید آن مادیان کره داشت، دلیل کند که زن را فرزند بود، چنانکه اگر کره او نر بود، دلیل که آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دلیل کند که فرزند زن دختر بود. اگر بیند گوشت اسب همی خورد، دلیل که پادشاه او را خواستار شود و به خویشتن نزدیک نماید. اگر دید در پس کسی به اسب نشسته بود، دلیل کند که آن مرد که در پس وی نشسته بود، تابع او شود، اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یا سیلاب روان شود.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر بیند که بر اسب رهوار نشسته است، دلیل که زن توانگر با صلاح به زنی بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وی را به چنین زنی مصاحبت افتد و از او منفعت و نیکوئی یابد. اگر دید گوش اسب او بریده بود، دلیل که پیغام مهتران از او بریده شود. اگر دید اسب بسر درآمد و زود برخاست، دلیل که در بعضی از شغل وی خلل افتد و دیگر بار به صلاح باز آید. اگر دید اسبی خرید بی دم و بر وی نشست، دلیل که زنی بی اصل را به زنی بخواهد.

اگر دید با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دلیل که بر دست پادشاه هلاک شود. اگر دید اسب وی را بدزدید، بیم بود که عیالش هلاک شود. اگر بیند اسب وی گم شد، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر دید اسب خویش را بفروخت، دلیل که عزت و جاه او کم شود، یا عیال از وی جدا شود. اگر دید بر اسب باز گونه نشسته بود، دلیل که از وی به قصد کاری منکر پدی آید، که در آن وی را مضرت و ملامت بود.

تعبیر اسب چیست؟

تعبیر اسب چیست؟

خالد اصفهانی: اسب پالانی به خواب، بخت مرد است و هر چند پالانی فرمان‌بردار باشد، بخت او مطیع‌تر و فرمان‌بردارتر بود. اگر بیند که اسبی پالانی در شهری یا در دهی یا در سرایی شد، دلیل که مردی غریب عجمی در آنجا پدید آید. اگر بیند بر اسبی دراز دم نشسته بود. دلیل که وی را تبع زیاده شود، به قدر درازای دم اسب. اگر به خلاف این بیند، دلیل که حال بر وی بد شود و عیش بر وی تنگ گردد.

خواب اسب چه تعبیری دارد؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

 • اول: عزت و احترام،
 • پنجم: خیروبرکت.
 • سوم: فرمانروایی،
 • دوم: مقام و مرتبت،
 • چهارم: بزرگی و عظمت.

اگر بیند یو زه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودی با زن وی فساد نماید. اگر بیند سگی بر اسب نشسته بود، دلیل که مغی با زن او فساد نماید.

محمد بن سیرین گوید: چون استر در خواب بیند، اگر مطیع نبود مردی بدخوی و چون مطیع بود، نیک بود. اگر بیند بر استری بی زین نشسته بود و ندانست که استر از آن کیست، دلیل که به سفر رود. اگر بر استر خویش نشسته بود، چون سفر کند با سود و منفعت آید. اگر بیند بر استر زین یا پالان یا عماری نهاده است، دلیل که زن او نازائی ده بود، خاصه که داند استر ملک او بود، یا شخصی بر او بخشیده بود.

دیدن اسب در خواب به چه معناست؟

دیدن اسب در خواب به چه معناست؟

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بر استر ماده سیاه نشسته بود و بلند بالا بود، دلیل که زنی خواهد که خداوند حرمت بود. اگر استر را به گونه سفید بیند، آن زن که خواهد با جمال و خوب‌روی بود. اگر استر به گونه سبز دید، دلیل آن که زن دین‌دار و پرهیزکار بود. اگر استر به گونه سرخ بیند، دلیل که آن زن مطرب و معاشر دوست بود. اگر استر به گونه زرد یا اشقر بیند، دلیل که آن زن بیمار شود و زرد روی بود. اگر استر برهنه و رام کرده بیند، دلیل کند بر مردی ضعیف.

جابر مغربی گوید: استر ماده در خواب مولا زاده بود. اگر استر نر بود سفر بود و بعضی از استادان این صناعت گفته‌اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن. اگر بیند از کسی استر ماده بخرید، دلیل که از کسی کنیزک بخرد. اگر بیند که استر ماده بفروخت، دلیل که کنیزک بفروشد یا از کنیزک جدا شود. اگر دید که بر استر ماده نشسته بود، دلیل که زنی کند که هرگز وی را فرزند نیاید. اگر بیند که بر استر نر نشسته بود، دلیل که عمر وی دراز بود و مرادش حاصل شود. اگر بیند استر از پس وی می‌دوید، دلیل که وی را غمی رسد.

اسماعیل بن اشعث گوید: اگر دید استر نوحه همی کرد، دلیل نماید بر زیادی مال از جهت زنان. اگر دید استر با وی سخن گفت، دلیل که کار عجب وی را پیش آید و مردمان را زا آن شگفت آید، اگر دید استری را بکشت، دلیل که مال یابد، اگر دید وی بمرد یا ضایع شد. دلیل است که از کنیزک جدا شود. اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردی بود و بدان که گوشت و پوست استر مال بود و بعضی از معبران گفته‌اند: گوشت استر بیماری بود. اگر دید شیر استر همی خورد، دلیل بود بر دشواری و ترس و بیم وی به قدر شیر که خورد بود.

 • اول: سفر باشد،
 • دوم: زندگانی دراز،
 • پنجم: مرد احمق بود.
 • چهارم: جمال و آرایش،
 • سوم: ظفر بود بر دشمن،
 • دیدن استر بر پنج وجه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: و استر ماده زن نازائی ده بود و استر کرده منفعت و یافتن مراد بود.

تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب

فروید گوید: اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کامرواتر است.

 • اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه‌ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد.
 • اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه درازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد.
 • سفید: لذت
 • سیاه: مشکلات

لوک اویتنهاو می‌گوید: اسبی که بر دو پای خود به هوا بر می‌خیزد: افتخار بزرگ.

 • اسب سواری: آرزوهای بر آورده شده.
 • اسب سرکش: مرگ
 • دارای یک اسب بودن: کامیابی
 • افتادن از اسب: ناراحتی زیاد

نعل کردن اسب: یک مقام، یک موقعیت شغلی مهم.

 • اسب لاغر: مانع
 • اسب مرده: کار زیاد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • سیاه و سفید: یک کار پر خطر
 • بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری

دیدن خواب اسب نشانه چیست؟

دیدن خواب اسب نشانه چیست؟

دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته‌اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می‌باشد و به سهولت فرمان می‌برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می‌رسد و به سهولت کامروا می‌گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می‌شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود.

 • دیدن اسب کار بالا گیرد

تعبیر کلی خواب اسب

یوسف نبی علیه‌السلام گوید: هر که خود را بر اسب زین دار بیند زن توانگر بخواهد که به مراد وی برسد اسب برهنه هم خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید: ۱ ـ اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریب و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.

 • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
 • دیدن اسب‌هایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زود گذر را تجربه خواهید کرد.

خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

خواب دیدن اسب چه معنی دارد؟

۴ ـ اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ گهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفته‌ای زود گذر و مادیات می‌کند.

 • اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی‌ای راحت و آسوده خواهید داشت.
 • سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می‌کند.
 • اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌های دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
 • اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن است که در سایه زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.
 • دیدن کره مادیان در خواب، نشانه تفاهم و دوستی بین افراد است.

۱۰ ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه‌ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.

۱۱ ـ اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه‌ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.

 • دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
 • دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.

۱۴ ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.

نشانه خواب اسب

نشانه خواب اسب

۱۵ ـ اگر خواب ببینید اسبی به شما لگد می زند، نشانه‌ی آن است که به خواستگاری زنی می‌روید که شما را نمی‌پذیرد. و به علت بیماری و عدم سلامت زندگی نابسامانی خواهید داشت.

۱۶ ـ اگر خواب ببینید دهنه اسبی را می‌گیرید و اسب را رام می‌کنید یا زین که در هر کاری موفق خواهید بود. اما اگر در خواب موفق نشوید دهانه اسب وحشی را بگیرید یا زینی بر پشت او بنهید و اسب بگریزد، علامت آن است که بخت و اقبال به شما پشت می‌کند.

 • دیدن اسب‌های خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.

۱۸ ـ اگر خواب ببینید نعل اسبی دارید، علامت آن است که یقیناً به موفقیت دست خواهید یافت. اگر دختری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که همسری وفادار خواهد یافت.

 • اگر در خواب نعل اسبی ببینید، علامت آن است که با تلاش خود ثروتی گرد می‌آورید.
 • دیدن اسب‌های مسابقه در خواب نشانه آن است که در زندگی بیشتر به خوش گذرانی می‌پردازید.
 • اگر خواب ببینید با اسبی در مسابقه‌ای شرکت کرده‌اید، علامت آن است که سعادتمند می‌شوید و از زندگی خود لذت می‌برید.
 • اگر خواب ببینید اسبی رامی کشید، نشانه آن است که با خودخواهی دوستان را از خود دور می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید بر اسبی بی زین سوار شده‌اید، علامت آن است که با تلاش بسیارت حمل سختی‌های زندگی به ثروت و آسایش دست می‌یابید.
 • اگر زنی خواب ببیند، بر اسبی بی زین سوار شده است، نشانه آن است که دیگران به او کمک خواهند کرد تا زندگی‌ای فارغ و آسوده داشته باشد.
 • اگر خواب ببینید اسبی را قشو می‌کنید، نشانه آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذت‌های زودگذر فارغ می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید دم یا یال اسبی را آرایش می‌کنید، علامت آن است که از کار اصلی خود برای کسب لذت‌های زودگذر فارغ می‌شوید.

خواب اسب یعنی چه؟

خواب اسب یعنی چه؟

دیدن اسب در خواب

۲۷ ـ اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه‌ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تنها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.

 • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
 • اگر در خواب به اسبی تازه وارد نگاه کنید، علامت آن است که ناراحتی به شکل غریبی محو می‌شود و آسایش و رفاه شما را در بر می‌گیرد.
 • اگر خواب ببینید نعل کوچکی بر پای اسبی می کوی ید که اندازه پای او نیست، نشانه آن است که در شراکت با دیگران متهم به عملی خطا می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه‌ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفاقاتی شما را نومید می‌سازد.

۳۲ ـ اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.

۳۳ ـ اگر دختری خواب ببیند به هنگام پیاده شدن از اسب، اسب تبدیل به خوکی می‌گردد، علامت آن است که خواستگاری مردی ثروتمند را نادیده می‌گیرید و ترجیح می‌دهد که فعلاً مجرد باشد.

۳۴ ـ اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.

تعبیر خواب اسب به چه معنی است؟

تعبیر خواب اسب به چه معنی است؟

۳۵ ـ اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌ترمی شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.

لیلا برایت می‌گوید: دیدن اسب در اسطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام‌آرام طی می‌کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.

 • خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است: شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

 • شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش.
 • اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی.
 • اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول به‌دست میاورید.
 • یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی.
 • یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب.
 • یک اسب که به درش تکه بسته شده است: .
 • امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت به‌دست آورید.
 • اسب وحشی: به خوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
 • اسب‌های سیاه: عذاب
 • اسب‌های سفید: شادی
 • اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ

خواب اسب چه منی دارد؟

خواب اسب چه منی دارد؟

اسب‌های تزئین شده: آرزوهایتان برآورده خواهد شد.

 • اسب‌های خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسب‌هایی بهرنگ‌های دیگر: کارهای شما به‌طور فوق‌العاده‌ای پیش می‌روند.
 • یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
 • یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان

اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.

 • یک اسب سواره نظام
 • یک اسب نازا: خوشبختی

یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک می‌کنند.

 • یک اسب با دم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
 • یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
 • اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت.
 • شما یک اسب را در مسابقه به نمایش می‌گذارید: شانس خیلی بزرگ.
 • شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول.
 • سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شما نیست: منفعت بزرگ.
 • یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
 • شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی به‌دست میاورید.
 • اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز.
 • دوستانتان سوار بر اسب‌اند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
 • یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت.
توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف الف
انجمن تخصصی رفع اشکال ریاضی به صورت رایگان
دنبال کردن
اطلاع رسانی از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments