آخرین مطالب

» حرف الف » تعبیر خواب ازدواج به چه معناست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ - ۱۰:۵۹

 کد خبر: 25630

تعبیر خواب ازدواج به چه معناست؟

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را

 • لوک اویتنهاو می‌گوید: ازدواج -عروسی: رسیدن به هدف

ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد.

 • دیدن شوهر: امیدهای واهی

دیدن زن: در آمد خوب و پشت سر گذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی.

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود. اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک از مال وی را حاصل شود. اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود. اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

دیدن خواب ازدواج نشانه چیست؟

دیدن خواب ازدواج نشانه چیست؟

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آنِ شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

دیدن ازدواج در خواب نشانه چیست؟

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیاد تی مال. اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ است او را و بعضی گویند: شخصی بر دست او هلاک شود و اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این مَمَر به شوهر آور سد. اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

جابر مغربی گوید: اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگیِ دختری بستد، دلیل که مالی حرام به‌دست آورد.

خواب دیدن ازدواج چه معنی دارد؟

خواب دیدن ازدواج چه معنی دارد؟

حضرت امام جعفر صادق فرماید: زن گرفتن در خواب بر چهار وجه است.

 • دوم: زیاد تی مال،

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اول: بزرگی و مقام،
 • سوم: سرحالی و آسایش،
 • چهارم: خرمی و شادی.

تعبیر خواب دیدن ازدواج چیست؟

۱ ـ اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

۲ ـ دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگر میهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

 • اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

۴ ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه ی خود لذت زیادی خواهید برد.

نشانه خواب ازدواج

نشانه خواب ازدواج

خواب ازدواج چه تعبیری دارد؟

۵ ـ اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه‌ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

۶ ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

لیلا برایت می‌گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی می‌باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است: خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.

 • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی.
 • ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده.
 • یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود.
 • ازدواج یک برادر: پول
 • ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ
 • ازدواج یک دختر باکره: احترام

ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.

 • ازدواج دخترتان: ثروت

خواب ازدواج یعنی چه؟

خواب ازدواج یعنی چه؟

در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی به‌دست میاورید.

توسط سایت مزوینمطلب اختصاصی

برچسب ها : ,
دسته بندی : حرف الف
انجمن تخصصی رفع اشکال ریاضی به صورت رایگان
دنبال کردن
اطلاع رسانی از
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments