آخرین مطالب

 • تعبیر خواب پیکر به چه معناست؟

  تعبیر خواب پیکر به چه معناست؟

  محمد بن سیرین گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او پیکری است، دلیل که زن خواهد. اگر بیند پیکر از کسی به بها بخرید، دلیل که کنیزک بخرد. اگر بیند …

 • تعبیر خواب پی به چه معناست؟

  تعبیر خواب پی به چه معناست؟

  محمد بن سیرین گوید: پی در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پی بر اندام او خشک شد یا یکی است، دلیل که دوستی که جمع کننده کار و حال

 • تعبیر خواب پول به چه معناست؟

  تعبیر خواب پول به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده‌ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است …

 • تعبیر خواب پیشانی به چه معناست؟

  تعبیر خواب پیشانی به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق: دیدن پیشانی در خواب بر شش وجه …

 • تعبیر خواب پوتین به چه معناست؟

  تعبیر خواب پوتین به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پوتین پای افزاری است مستحکم که در راه پی مائی های سخت و طولانی به پا می‌کنیم. معبران کهن در مورد انواع پای …

 • تعبیر خواب پیشه به چه معناست؟

  تعبیر خواب پیشه به چه معناست؟

  محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید