آخرین مطالب

 • تعبیر خواب پدرخوانده به چه معناست؟

  تعبیر خواب پدرخوانده به چه معناست؟

  آنلی بیتون می‌گوید: ۱٫ اگر در خواب پدرخوانده‌ی خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتی می‌شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، …

 • تعبیر خواب پرستو به چه معناست؟

  تعبیر خواب پرستو به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: اگر بیند پرستو داشت، یا کسی به وی داد، دلیل که با کسی که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار گیرد. اگر

 • تعبیر خواب پزشک به چه معناست؟

  تعبیر خواب پزشک به چه معناست؟

  لیلا برایت می‌گوید: دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتی شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پزشک شده‌اید، به این معنی است که برای رسیدن به …

 • تعبیر خواب پرتقال به چه معناست؟

  تعبیر خواب پرتقال به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: دیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه‌ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می‌آید در …

 • تعبیر خواب پریدن به چه معناست؟

  تعبیر خواب پریدن به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پریدن و جستن در خواب تعبیر و تحول است در زندگی بیننده خواب. اگر در خواب ببینیم که جست و خیز می‌زنیم و …

 • تعبیر خواب پالان به چه معناست؟

  تعبیر خواب پالان به چه معناست؟

  تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصی به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند …